oc-Logo
Uživatel:  Heslo:  

 
hledat waypoint:

Virtuální Obtížnost: 1.5 z 5.0 Terén: 3.5 z 5.0 Teplické skalní město založil maaaca

Velikost: Nemá schránku
Status: Archivovaná
Ukryto: 29.08.2007
Vytvořeno: 31.08.2007
Poslední úprava: 05.09.2008
waypoint: OZ00E2
Naleznete také na: geocaching.com

2 nalezeno
0 nenalezeno
0 komentářů
1 sleduje
3887 návštěv

Česká Republika
Souřadnice se zobrazí po přihlášení.
Popis   CS  

TEPLICKÉ SKALNÍ MĚSTO

  


    The rock town of Teplice is constituted by distinct rock walls. It is separated from the Adršpach rocks by the deep Wolf Gulch. The rock town is composed of the Skalský edge with the highest peak Skály (694m), the Stork edges (786m), the Vulture rocks (771m) and the Cow mountain (734m) and to the wider broken table Bludiště (the Maze). The Teplice rock town is situated along the Rock stream. There are around 70 named rock formations. Throughout this whole area there is a payed round trail fro the tourists.

    The coordinates will lead you to the Echo. The solution can be found in the rock town on two of the information boards.

    The raising of the Czech massif in the Tertiary once for all terminated the repeated sea floods and accumulation of sediment. After the withdrawal of the cretaceous sea W years ago, denudation began its work, i.e. removal of terrain surface. It varied its extent - according to the local resistance of the rock (spatial variation) and depending on the climate changes (temporal variation). The main modeling factors of the landscape were water, frost, wind and gravity. These various influences created an enormously broken bedrock relief.
    The temple courts were formed by widening of the rock gaps based on strong cracks. The rock in the crack zones is less resistant and more prone to weathering (namely by frost). That caused the pits which were deepened by the watercourses with their erosive activity taking the material away. By the pseudo-karst activity the crack and layer caves came to life (dark holes in the cliffs).
The geological breaks and cracks traverse throughout the whole area of Broumovsko along mutually perpendicular directions: NW-SE and NE-SW. They thus partition the originally solid sandstone board into regular blocks - that is the origin of the term block sandstones.
    You are standing by the entrance of a typical fissure cave. It was formed by gravitational movement of a crack-separated stone block into a free space in a pass. Thus a closed area was created in the place of the rock crack.
Succession
    The alteration of communities of organisms at a location is called the succession. In vast majority of cases the natural development of the vegetation in our lands leads to forest, which constitutes the most complexly organized ecosystem.

To have the log accepted you must:
    1. Send me an e-mail (by my profile) with all the variables (W, X, Y, Z), "GC15GTF" be the subject of the e-mail.
    2. Between the two boards there is a rock formation Koruna (Crown), take a picture of yourself in front of it (no limits to your fantasy :)).

Za překlad děkuji / Thanks for translation: potàfleurs


Teplické skalní město je tvořeno výraznými skalními stěnami. Od Adršpašských skal je odděleno hlubokou Vlčí roklí. Skalní město se dělí na Skalský hřeben s nejvyšším vrcholem Skály (694 m), hřebeny Čápu (786 m), Supích skal (771 m) a Kraví hory (734 m)a na rozsáhlejší členité plošiny Bludiště. Teplické skalní město se rozkládá podél toku Skalního potoka. Nachází se v nich asi 70 pojmenovaných skalních útvarů. Celou touto oblastí vede zpoplatňená okružní stezka pro turisty.

Souřadnice vás dovedou k Ozvěně. Řešení najdete ve skalním městě na dvou tabulích NS.

  Vyzdvižení Českého masivu v třetihorách definitivně ukončilo opakované mořské zátopy a ukládání sedimentů. Po ústupu křídového moře před W let začala své dílo denudace, tedy snižování zemského povrchu. Působila s různou měrou - podle místní odolnosti hornin (prostorová proměnlivost) i v závislosti na změnách podnebí (proměnlivost časová). Hlavními modelačními činiteli v krajině tu byla tekoucí voda, mráz, vítr a gravitace. Tyto pestré vlivy vytvořily mimořádně členitý skalní reliéf.
  Chrámová náměstí vznikla rozšířením skalní soutěsky založené na výrazných puklinách. Na puklinových pásmech jsou horniny méně odolné a snáze podléhají zvětrávání (zejména mrazovému). Proto na nich vznikly sníženiny, které prohloubily vodní toky svou výmolnou (erozní) činností a odnosem rozrušené horniny. Pseudokrasovým vývojem vznikly puklinové a vrstevní jeskyně (tmavé otvory ve skalních stěnách).
  Geologické zlomy a pukliny probíhají v celé oblasti Broumovska podél vzájemně kolmých směrů: SZ-JV a SV-JZ. Dělí tak původně celistvou pískovcovou tabuli do pravidelných bloků - odtud název kvádrové pískovce.

Rozsedlinová jeskyně
  Stojíte u vstupu do typické rozsedlinové jeskyně. Vznikla gravitačním odsednutím puklinou odděleného skalního bloku do volného prostoru soutěsky. Na místě skalní pukliny tak vznikla uzavřená prostora.

Sukcese
  Střídání společenstev organismů na stanovišti se nazývá sukcese. V naprosté většině případů směřuje přirozený vývoj vegetace v našich krajích k lesu, který představuje nejsložitěji organizovaný ekosystém.

K uznání logu je třeba:

        1. Pošlete mi email na adresu uvedenou v mém profilu se všemi neznámýmí (W, X, Y, Z), jako predmet uvedte "GC15GTF".
       
2. Mezi oběma tabulemi se nachází skalní útvar Koruna, vyfoťte se prosím s ní (fantazii se meze nekladou :)).


Neznámé/unkown X, Y, Z:

Zdroje:
www.wikipedia.org
broumovsko.schkocr.cz
www.teplickeskaly.cz


Záznamy   nalezeno 2x nenalezeno 0x 0x   

09.07.2012 sparrow Nalezl cache
Nalezeno také na gc.com:
14:32
Vlcí roklí jsme prošli z Adršpašských skal do Teplických a tak lovíme i tuto EC. Díky za keš.
20.11.2008 ladabohac Nalezl cache
už kdysiearth cache zdolána :)
Výpočet stránky: 0.006 sec
Generování stránky: 0.001 sec
Ochrana osobních dat | Impresum
Kontakt | Mapa stránek