oc-Logo
Uživatel:  Heslo:  

 
hledat waypoint:

Tradiční cache Obtížnost: 2.0 z 5.0 Terén: 3.5 z 5.0 Sumne Usti 1 - Wolfrumova vila založil VeseliD
První keš "Šumné Ústi" predstavuje vilu továrníka Wolfruma, blíz

Velikost: Normální
Časová náročnost: 0:03 h  Délka: k.A.
Status: Archivovaná
Ukryto: 30.03.2010
Vytvořeno: 30.03.2010
Poslední úprava: 30.03.2010
waypoint: OZ0184
0 nalezeno
0 nenalezeno
0 komentářů
0 sleduje
4198 návštěv

Česká Republika
Souřadnice se zobrazí po přihlášení.
Popis   CS  

<center><font size="6"><b>Wolfrumova vila</b></font></center>
<p>Tato ke&scaron; by se mela st&aacute;t zac&aacute;tkem
s&eacute;rie, volne inspirovan&eacute; televizn&iacute;m poradem
Davida V&aacute;vry &Scaron;umn&aacute; mesta, konkr&eacute;tne
d&iacute;lem o &scaron;umn&eacute;m &Uacute;st&iacute; nad
Labem.</p>
<br />
<center><img src=
"http://img.geocaching.com/cache/45f630e4-0b96-4386-bed3-d1f1289ff4fd.jpg" /></center>
<br />
<br />
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'>Pal&aacute;covou
vilu v ulici Na Schodech nechal na z&aacute;klade n&aacute;vrhu
v&iacute;densk&eacute;ho ateli&eacute;ru Hanse Miksche mezi lety
1887-1910 postavit Carl Georg Wolfrum. Secesn&iacute; budova
nepravideln&eacute;ho pudorysu stoj&iacute; v rozlehl&eacute;
zahrade na pomerne prudk&eacute;m ji&#382;n&iacute;m svahu severne
od centra mesta. V 90. letech 19. stolet&iacute; si v
sousedstv&iacute; nechal postavit vilu i syn Carla Wolfruma (dnes
Severocesk&aacute; vedeck&aacute; knihovna). O vilu rodina
pri&scaron;la v&nbsp;roce 1945, dnes je s&iacute;dlem
Cesk&eacute;ho Rozhlasu Sever.</p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'>Pozornost si
zaslou&#382;&iacute; velk&aacute; zahrada, ci sp&iacute;&scaron;e
men&scaron;&iacute; anglick&yacute; park, obklopuj&iacute;c&iacute;
Wolfrumovu vilu. Zahrada je obr&aacute;cena na jih a os&aacute;zena
mno&#382;stv&iacute;m druhu dnes u&#382; stolet&yacute;ch
listn&aacute;cu. Na severn&iacute; strane za vilou je grota
(umel&aacute; jeskyne), puvodne s mal&yacute;m vodop&aacute;dem,
jeho&#382; voda vt&eacute;kala do baz&eacute;nku s kamenn&yacute;mi
lavicemi na brehu. Ji&#382;n&iacute; c&aacute;st parku pred
zahradn&iacute;m prucel&iacute;m s terasami a schody zdob&iacute;
bronzov&aacute; socha chlapeck&eacute;ho Bakcha
sed&iacute;c&iacute;ho na levhartu. Autorem je sochar a
rezb&aacute;r Karel Weinberger.</p>
<center><img src=
"http://img.geocaching.com/cache/77a2238d-f263-4a42-bc5b-b3715e95c8a0.jpg" /></center>
<br />
<br />
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'>Proto&#382;e
nen&iacute; mo&#382;n&eacute; prohl&eacute;dnout si vilu zevnitr,
mu&#382;ete si o vybaven&iacute; interi&eacute;ru alespon
prec&iacute;st:</p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'>Dominantou
pr&iacute;zem&iacute; vily je centr&aacute;ln&iacute; hala.
Pozoruhodn&eacute; je oblo&#382;en&iacute; sten, dvern&iacute;ch
r&aacute;mu a r&iacute;ms nade dvermi, proveden&eacute; ve velmi
kvalitn&iacute;m &scaron;tukolustru (barevn&aacute;
&scaron;tukov&aacute; vnitrn&iacute; om&iacute;tka). Excentricky
um&iacute;sten&eacute; sloupy s ionizuj&iacute;c&iacute;mi
hlavicemi clen&iacute; prostor haly na c&aacute;st pr&iacute;stupu
k hlavn&iacute;mu schodi&scaron;ti s kr&iacute;&#382;ovou klenbou a
vlastn&iacute; prostor haly se &scaron;tukov&yacute;mi kazetami na
strope. Pri protej&scaron;&iacute; stene je krb (upraven&yacute;
pravdepodobne ve 30. letech 20. stolet&iacute;), na nem&#382; je
zaj&iacute;mav&aacute; jeho r&iacute;msa z cerven&eacute;ho
mramoru. Nad krbem je obraz nezn&aacute;m&eacute;ho mal&iacute;re s
n&aacute;metem zr&iacute;ceniny hradu Vrabince u Dec&iacute;na. Z
haly napravo vedou dvere do puvodne p&aacute;nsk&eacute;ho pokoje s
kr&aacute;sn&yacute;m kazetov&yacute;m intarzovan&yacute;m stropem
(dnes obchodn&iacute; oddelen&iacute;). V tomto pokoji byla
knihovna a numismatick&aacute; sb&iacute;rka. Dvermi po
prav&eacute; strane krbu se z haly vch&aacute;z&iacute; do
svetl&eacute;ho "rokokov&eacute;ho" salonu - d&aacute;msk&eacute;ho
pokoje (dnes kancel&aacute;r vedouc&iacute; obchodn&iacute;ho
oddelen&iacute;). Za zm&iacute;nku stoj&iacute; stropn&iacute;
freska zobrazuj&iacute;c&iacute; hraj&iacute;c&iacute; si amorky.
Po lev&eacute; strane krbu se z haly vch&aacute;z&iacute; do
ob&yacute;vac&iacute;ho pokoje s ark&yacute;rem se tremi okny (dnes
programov&eacute; centrum a fonot&eacute;ka), z nej pak do
zimn&iacute; zahrady s&nbsp;malovan&yacute;m kazetov&yacute;m
stropem (dnes kancel&aacute;r &scaron;&eacute;fredaktora). Dvere na
lev&eacute; strane haly vedou do j&iacute;delny s bohate
vyrez&aacute;van&yacute;m a zlacen&yacute;m kazetov&yacute;m
stropem (dnes hudebn&iacute; studio Macac). Dal&scaron;&iacute;mi
dvermi po lev&eacute; strane haly vstupujeme do prostor
schodi&scaron;te pro slu&#382;ebnictvo a do kuchyne (dnes
re&#382;ie hudebn&iacute;ho studia Macac), kter&aacute;
pril&eacute;hala k j&iacute;delne. V pr&iacute;zem&iacute; je
je&scaron;te toaleta s puvodn&iacute;mi dla&#382;dickami s
kvetinov&yacute;m dekorem.</p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'>Do prvn&iacute;ho
patra vedou schody z b&iacute;l&eacute;ho mramoru zdoben&eacute;
kovan&yacute;m z&aacute;bradl&iacute;m. Na odpoc&iacute;vadle mezi
pr&iacute;zem&iacute;m a prvn&iacute;m patrem je
vitr&aacute;&#382;ov&eacute; okno opatren&eacute; malovan&yacute;m
sklem s n&aacute;metem horsk&eacute; krajiny a
sl&eacute;zov&yacute;ch ru&#382;icek. Ve strope haly v
prvn&iacute;m patre je vitr&aacute;&#382;ov&yacute; svetl&iacute;k
s malovan&yacute;m sklem. V t&eacute;to hale stoj&iacute; dnes
osmibok&yacute; stul z puvodn&iacute;ho mobili&aacute;re. Po
prav&eacute; strane haly jsou dva pokoje pro hosty (dnes server a
technick&yacute; servis). Naproti schodi&scaron;ti vejdeme do
detsk&eacute; herny (dnes sekretari&aacute;t reditelky) a pracovny
majitele vily s balk&oacute;nem (dnes pracovna reditelky).
Z&nbsp;oken techto m&iacute;stnost&iacute; je v&yacute;hled na
mesto a hrad Strekov s rekou Labe. Je to jeden z nejhezc&iacute;ch
pohledu na mesto &Uacute;st&iacute; nad Labem. S&nbsp;pracovnou
majitele vily soused&iacute; puvodne otevren&aacute; veranda (dnes
z&aacute;znamov&eacute; a z&aacute;lo&#382;n&iacute;
vys&iacute;lac&iacute; studio). Z haly v prvn&iacute;m patre se
d&aacute;le vch&aacute;z&iacute; do lo&#382;nice rodicu (dnes
newsroom) a do lo&#382;nice det&iacute; s&nbsp;prilehlou koupelnou
(dnes re&#382;ie vys&iacute;lac&iacute;ho pracovi&scaron;te a
hlasatelna).</p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'><b>Carl Georg
Wolfrum</b> (1813-1888) poch&aacute;zel z protestantsk&eacute;ho
prostred&iacute; v nemeck&eacute;m Hofu. Vypracoval se z
chud&yacute;ch pomeru na jednoho z
nejv&yacute;znamnej&scaron;&iacute;ch &uacute;steck&yacute;ch
podnikatelu. Zalo&#382;il zde barv&iacute;rnu, kterou v roce 1876
premenil na tkalcovnu. V letech 1865-1874 st&aacute;l v cele
okresn&iacute;ho zastupitelstva, roku 1871 se po smrti hrabete
Alberta Nostice stal prezidentem &Uacute;stecko-teplick&eacute;
dr&aacute;hy. Z&aacute;sadn&iacute; v&yacute;znam pro mesto
z&iacute;skaly j&iacute;m zalo&#382;en&eacute; m&iacute;stn&iacute;
noviny &ndash; Aussiger Anzeiger (1857). Ke konci sv&eacute;ho
&#382;ivota se stahuje z politick&eacute;ho i spolecensk&eacute;ho
&#382;ivota. V jeho podnikatelsk&yacute;ch
&scaron;l&eacute;pej&iacute;ch v&scaron;ak u&#382; pokracuj&iacute;
jeho synov&eacute;, kter&iacute; napr. v roce 1877
zakl&aacute;daj&iacute; v&yacute;znamn&yacute; podnik
Bankovn&iacute; z&aacute;vod L. Wolfrum a spol., postupn&eacute;
tak&eacute; ovl&aacute;daj&iacute; lihovary, dro&#382;d&aacute;rny
a lik&eacute;rky v Kr&aacute;sn&eacute;m Brezne,
&Uacute;st&iacute;, Teplic&iacute;ch nebo pivovar ve Velk&eacute;m
Brezne. Nem&eacute;ne v&yacute;znamn&aacute; je i jejich
financn&iacute; &uacute;cast v oblasti chemick&eacute;ho prumyslu
(&uacute;steck&yacute; chemick&yacute; z&aacute;vod Gehe) ci
poji&scaron;tovnictv&iacute; (v pra&#382;sk&eacute;
poji&scaron;tovne Union).</p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'>A co o Wolfrumove
vile r&iacute;k&aacute; architekt David V&aacute;vra ve sv&eacute;m
poradu? Cituji:</p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'><i>"V hale &ndash;
ozveny historie ch&oacute;r.</i></p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'><i>Mramory
umel&eacute; i prav&eacute;.</i></p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'><i>Akantov&yacute;
&scaron;upinov&yacute; vzor.</i></p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'><i>Rozmarile
hrav&eacute;.</i></p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'><i>Pro p&aacute;ny
i d&aacute;my</i></p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'><i>Thonetuv
ve&scaron;&aacute;k</i></p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'>
<i>oh&yacute;ban&yacute;.</i></p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'><i>Ve
vitr&aacute;&#382;ov&eacute;m okne malovan&eacute;</i></p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'>
<i>sl&eacute;zov&eacute; ru&#382;icky a horsk&aacute;
krajina,</i></p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'><i>v&nbsp;patre pak
lunety</i></p>
<p class="MsoNormal" style='text-align:justify'>
<i>vn&iacute;m&aacute;me j&aacute; i ty."</i></p>
<p><font size="1">Informace cerp&aacute;ny ze str&aacute;nek
CRo.</font></p>
<font size="3">. M&iacute;sto je docela dost frekventovan&eacute; v
dopoledn&iacute;ch hodin&aacute;ch ve v&scaron;edn&iacute;ch
dnech!(&Scaron;kol&aacute;ci jdou domu)Tak&#382;e si d&aacute;vejte
velik&yacute; pozor!!(P.S Na ke&scaron; vid&iacute;m z okna,)
<b>Ke&scaron; nen&iacute; na pozemku patr&iacute;c&iacute;m k vile.
Jde najit bez nejakeho rozhrabavani - viz hint.</b><br />
<br />
<br /></font> <b>Ke&scaron;ka je mo&#382;n&aacute; docela
&scaron;patne zameren&aacute;,tak&#382;e pokut ke&scaron; taky
zmer&iacute;te,budu r&aacute;d.Pos&iacute;lil jsem hint,tak&#382;e
by ste j&iacute; meli naj&iacute;t.KE&Scaron; NENI ZA PLOTEM,JE NA
PR&Aacute;V&Eacute; STRANE SILNICE ,KDY&#381; JDETE SMEREM DO
KOPCE.</b>

Nápověda   [Rozluštit]

Cbq *gíz*


A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z


Záznamy   nalezeno 0x nenalezeno 0x 0x   

Výpočet stránky: 0.004 sec
Generování stránky: 0.002 sec
Ochrana osobních dat | Impresum
Kontakt | Mapa stránek